Application

یکی از پیشرفته ترین و حرفه ای ترین اپلیکیشنهای مسیریابی چند گانه

1. امکان عکس گرقتن در زمان تحویل 

2. امکان گرفتن امضای دیجیتال در زمان تحویل

3. امکان پرداخت در محل  

4. امکان در نظر گرفتن سفارشهای Pick up  یا Delivery  با در نظر گرفتن ظرفیت وسیله نقلیه 

5. امکان در نظر گرفتن سفارشهای Transfer  ( Pick up  از یک نقطه و Delivery در نقطه دیگر) 

6. امکان اولویت دهی به برخی سفارشات 

7. امکان درنظر گرفتن پنجره زمانی برای سفارشات به طوریکه سفارش درطی آن پنجره زمانی تحویل داده شود

8. مکان در نظر گرفتن سفارشهای مرجوعی با توجه به ظرفیت وسیله نقلیه

9. امکان افرایش نقاط بازدید به 200 نقطه در روز 

10. امکان افزایش تعداد نقاط منتخب

11. امکان ذخیره مسیر های منتخب به بیش از 30 مسیر منتخب

12. امکان اضافه و یا حذف یک سفارش پس از حرکت راننده

13. امکان جابجایی ترتیب سفارشات

14. امکان تولید و ارسال زمان تخمینی تحویل به تمامی نقاط بازدید

15. امکان تولید انواع گزارشات سفارشی سازی شده از جمله گزارشات تاخیر

16. امکان اخذ زمان دراختیر راننده و برنامه ریزی بر اساس زمان در اختیار بودن وسیله نقلیه

17. امکان مونیتورینگ وسایل نقلیه توسط پنل  

18. امکان توزیع بار متناسب بر اساس منطقه بندی شرکت بین رانندگان  

19. امکان توزیع بار به صورت متانسب با ظرفیت وسایل نقلیه 

20. امکان در نظر گرفتن محدوده طرح ترافیک دربرنامه ریزی