نمونه فایل اکسل

شما می توانید برای ورود آدرس های خود در اپلیکیشن از فایل اکسل استفاده نمایید.

در زیر دانلود فایل نمونه قرار دارد .